Tematický okruh Formuláře

Formuláře

Kanonická mise

Pověření ordináře, tj. kanonickou misi, musí mít každý, kdo jménem církve soustavně (organizovaně) vykonává katechetickou službu (katecheta), tzn.:

  • vede skupinové přípravy – katecheze k přijetí svátostí (křest, svátost smíření, svaté přijímání, biřmování, manželství, svátost nemocných) všech věkových skupin;
  • individuálně připravuje – soustavně katechizuje katechumena k přijetí křtu nebo dospělé křesťany k udělení jiných svátostí;
  • provádí ve farnosti systematické katecheze (katechetickou výuku) dětí a mládeže;
  • provádí jiné typy soustavných skupinových katechezí různého zaměření: např. katecheze mládeže, rodičů, seniorů …, biblické hodiny, hovory o víře, studium Katechismu, atp.

Duchovní (kněží a jáhni) vykonávají katechetickou službu bez dalšího pověření v místě svého ustanovení do duchovní správy (tzn. na základě dekretu).

Formulář žádosti o kanonickou misi (vzor 2019)

Záznamy o farní katechezi ("třídní kniha")

O katechetické službě je nutné vést záznamy, které se po ukončení každého školního roku archivují ve farnosti (ve škole).

Formulář záznamů o katechezi