Tematický okruh Katechetický kurz

Katechetický kurz

Kurz připraví účastníka pro katechetickou službu všech typů, zvláště pro katechezi dětí různého věku. Základem kurzu je především zevrubné studium Katechismu katolické církve s odkazy na nejdůležitější dokumenty církve (zvláště dokumenty II. vatikánského koncilu). Posluchač bude v každém předmětu výkladem uveden do dané části KKC a samostudiem se seznámí jednak s vlastním textem KKC, jednak se stručnou monografií, jež mu umožní lépe porozumět příslušnému tématu. Rozvinutím kurzu je série teoretických a praktických předmětů uvádějících do různých aspektů katechetické služby.

Místo a čas konání

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Thákurova 3, Praha 6

Průběh výuky

Výuka probíhá zpravidla o sobotách ve čtrnáctidenním rytmu od 8.30 do 15.30 hod. po dobu 2 let. Celkem jde o přibližně 40 sobot po 7 hodinách (45 min). Pro další samostudium budou připraveny studijní texty.

Podmínky přijetí do kurzu

  • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, studijní předpoklady
  • Předpoklady ke katechetické službě (osobnostní a křesťanská zralost, dobrá pověst, pedagogické schopnosti)
  • Plné společenství s katolickou církví (včetně svátostné praxe)
  • Přijetí všech iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie)
  • Základní náboženské znalosti

 

Další kurz bude otevřen pro období 2021 /2023, sledujte stránky Katolické teologické fakulty UK - programy CŽV!