Soubor katechezí pro děti od 9 do 12 let. Děti mohou spolu s námi objevovat povolání ke svatosti skrze základní aspekty křesťanské víry, ale také na příkladu několika postav Písma svatého. Každá katecheze je doplněna pracovním listem.

Seznam témat

 

  1. Povoláni následovat Ježíše – povolání Samuela, neděle;

  2. Povoláni plnit jeho vůli – jako Maria;

  3. Povoláni setkat se s Ježíšem – pastýři, Simeon, mudrci;

  4. Povoláni všímat si druhých – slepý z Jericha;

  5. Povoláni dobře zvolit – přikázání;

  6. Povoláni objevit pravou lásku – Velikonoce;

  7. Povoláni vytvářet společenství – Eucharistie;

  8. Povoláni ukazovat Ježíšovu církev – svátosti.

 

Cyklus pomůcek "Povolání"