Katolická teologická fakulta ve spolupráci s Pastoračním střediskem-Střediskem pro katechezi a výuku náboženství vyhlašuje nový běh dvouletého katechetického kurzu, který je uskutečňován ve formě programu celoživotního vzdělávání. Prosíme, abyste své budoucí kolegy podpořili a kurz jim doporučili.

Cíl: Kurz má účastníka připravit pro službu katechety. Zprostředkuje vědomosti, dovednosti a také možnost růstu v osobním životě víry. Je zaměřen na studium Katechismu katolické církve. Posluchač je veden k tomu, aby znal kérygma a nauku církve a aby je uměl zprostředkovat druhým, zvláště dětem různého věku a těm, kdo se připravují na přijetí svátostí. Jednotlivé části KKC jsou studovány za pomoci doplňujících studijních materiálů. Druhou rovinu kurzu představují předměty, které uvádějí do katechetiky, pedagogiky, didaktiky, psychologie, vstupů do škol, bezpečnosti práce s dětmi a do dalších aspektů katechetické služby. Třetí rovinou kurzu jsou katechetické praxe.

Podmínky přijetí:

  • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou;
  • Přihláška a platba.

Předpoklady ke katechetické službě:

  • Plné společenství s katolickou církví (včetně svátostné praxe);
  • Přijetí iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie);
  • Základní náboženské znalosti.

Přihlášky přijímá Katolická teologická fakulta elektronicky do 17. září 2023.

Cena: 3.500,- Kč za akademický rok.

Bližší informace o časovém a obsahovém plánu kurzu, přihlášce a úhradě poplatků naleznete na https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-258.html.