Dokument, kterým se oficiálně ustanovuje laická služba katechety, zdůrazňuje, že dnešní svět si žádá uznání přítomnosti laiků a laiček, kteří se v síle svého křtu cítí povoláni ke spolupráci na službě katecheze. „Katecheta je svědek víry, učitel, mystagog, průvodce a pedagog,“ vysvětluje papež a jako takový je povolán ke službě předávat víru od prvního hlásání po přípravu na svátosti křesťanské iniciace až po trvalou formaci. To všechno je však možné jedině „prostřednictvím modlitby, studia a přímého podílu na životě komunity.“ Přijetí služby laického katechety je pečetí většího misionářského nasazení, jež je rysem každého pokřtěného. 

Služba laického katechety má rovněž charakter povolání, protože je trvalou službou pro místní církve, která si žádá řádné rozlišení ze strany biskupa. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v brzké době zveřejní zvláštní obřad, kterým budou laičtí katecheté k této službě pověřováni. 

Oficiální překlad dokumentu „Antiquum ministerium“ se připravuje.