Cykly pomůcek

  1. Dle pořadí
  2. abecedně A-Z
  3. abecedně Z-A
Nedělní listy pro katechezi cyklu A

Nedělní listy pro katechezi cyklu A

Počet materiálů: 61

Nedělní listy pro katechezi jsou určeny jak pro práci farních či školních skupin dětí, které se věnují přípravě na nedělní liturgii, tak i pro rodiny. Připravujte se s dětmi na nedělní liturgii!

Nedělní listy pro katechezi cyklu B

Nedělní listy pro katechezi cyklu B

Počet materiálů: 61

Nedělní listy pro katechezi jsou určeny jak pro práci farních či školních skupin dětí, které se věnují přípravě na nedělní liturgii, tak i pro rodiny. Připravujte se s dětmi na nedělní liturgii!

Nedělní listy pro katechezi cyklu C

Nedělní listy pro katechezi cyklu C

Počet materiálů: 61

Nedělní listy pro katechezi jsou určeny jak pro práci farních či školních skupin dětí, které se věnují přípravě na nedělní liturgii, tak i pro rodiny. Připravujte se s dětmi na nedělní liturgii!

Fotka od <a href="https://pixabay.com/cs/users/danatentis-2743349/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1484693">DanaTentis</a> z <a href="https://pixabay.com/cs/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1484693">Pixabay</a>

Zásobník společných her

Počet materiálů: 14

Potřebujete k obohacení setkání nějakou zajímavou hru? Chcete se jen rozhýbat na začátku hodiny nebo vyzkoušet svou šikovnost? Vyberte si z našich tematických celků vhodný nápad a vzhůru do hraní!

Ježíšův příběh

Ježíšův příběh

Počet materiálů: 10

Soubor katechezí pro děti mladšího školního věku (9 - 11 let) seznamuje s jednotlivými epizodami Ježíšova příběhu a zasazuje do kontextu života z víry dětí. Navazuje na něj cyklus "Žijeme s církví".

Žijeme s církví

Žijeme s církví

Počet materiálů: 10

Soubor katechezí pro děti mladšího školního věku (9 - 11 let), který navazuje na soubor "Ježíšův příběh". Cyklus rozvíjí některé epizody Ježíšova života, a dále přidává témata týkající se některých svátků a slavností, modlitby, života s Bohem, svátostí a mše svaté. Vše zasazuje do kontextu života z víry dětí.

Společně za kostely

Společně za kostely

Počet materiálů: 16

Cyklus katechezí a programů, jehož základní myšlenkou je putování na místo s duchovním přesahem. Takovým místem mohou být kostely, kláštery, ale také např. kaple, sloupy, kříže, hřbitovy a jiné… Cyklus nabízí katechetické náměty jak k společnému prožívání cesty, tak také k přemýšlení, aktivitám i modlitbě týkajících se cíle našich cest. Primárně jsou tedy určeny k využití ke katechezím „pod širým nebem“ nebo při výletech a farních poutích.

Ovečka: Fotka od <a href="https://pixabay.com/cs/users/pexels-2286921/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1851211">Pexels</a> z <a href="https://pixabay.com/cs/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1851211">Pixabay</a>

Podobenství pro předškoláky

Počet materiálů: 8

Soubor obsahuje katecheze pro děti předškolního věku na osm evangelních podobenství. Každá z nich obsahuje aktualizaci příběhu, návrh aktivity, videa nebo písně + pracovní list v černobílé nebo barevné verzi.

Zázraky pro předškoláky

Zázraky pro předškoláky

Počet materiálů: 8

Cyklus zpracovává toto téma na základě všech evangelií. Najdeme zde události zasahující více lidí, jako např. utišení bouře, rozmnožení chlebů nebo svatbu v Káně, ale i osobní příběhy lidí, kteří po setkání s Ježíšem odešli uzdraveni.

Jedna ctnost přitahuje další

Jedna ctnost přitahuje další

Počet materiálů: 6

V tomto cyklu osmi katechezí se s předškoláky budeme věnovat vzácným darům, které dostáváme od Boha a zároveň je můžeme ve svém životě rozmnožovat – a to jsou ctnosti. Budeme si tak pomáhat v konání dobra, abychom učinili svět a život krásnějším, jak to dělaly mnohé biblické postavy a svatí.

Pojďme s nimi

Pojďme s nimi

Počet materiálů: 8

V cyklu určeném předškolním dětem se budeme postupně setkávat s několika postavami ze Starého zákona – jednotlivými katechezemi děti provází Noe, Miriam, Samuel, Izaiáš, David, Ester, Jonáš a Rut. Spolu s nimi a s dětskými skupinami můžeme zase trochu více objevovat Boží působení v našich životech.

Na cestě za Ježíšem

Na cestě za Ježíšem

Počet materiálů: 16

Soubor katechezí je určen pro děti od šesti do devíti let. Hlavní téma: Naše cesta jde správným směrem, když se během ní díváme na Ježíše. Katecheze navazují na liturgickou dobu a každá z nich obsahuje úvodní hru, výchozí evangelní text, návrh činnosti s pracovním listem, aktivitu, závěrečnou modlitbu, úkol + pracovní list v černobílé a barevné verzi.

Poznat Ježíše

Poznat Ježíše

Počet materiálů: 8

Katecheze jsou určeny pro děti od šesti do osmi let. Hlavní téma: Poznávat Ježíše z různých událostí jeho života, v životě sv. Františka a na posvátném místě chrámu. Katecheze navazují na liturgickou dobu a každá z nich obsahuje úvodní hru, návrh činnosti s pracovním listem, aktivitu, závěrečnou modlitbu, úkol + pracovní list v černobílé verzi s možností vymalování.

Cestou našich smyslů

Cestou našich smyslů

Počet materiálů: 6

V tomto osmidílném cyklu chceme svými pěti smysly zakusit lásku, kterou nás Bůh miluje. Budeme jí objevovat prostřednictvím evangelijních příběhů, v nichž se hmat, sluch, zrak, čich a chuť stávají privilegovanými nástroji setkání s Ježíšem. Na každém setkání nám pomůže nějaká aktivita, abychom vědomě „vstoupili“ do jednoho z pěti smyslů a společně s dětmi pochopili jeho sílu.

Ježíš je skutečná historie

Ježíš je skutečná historie

Počet materiálů: 13

Cyklus pěti výkladových textů představuje starším dětem prvního stupně osobu Ježíše a dalších předních postav evangelií na pozadí historických a archeologických reálií. Jednotlivé materiály obsahují výklad, obrázkový pracovní list a návrh některých aktivit. 

Otázky a odpovědi pro děti

Otázky a odpovědi pro děti

Počet materiálů: 3

Zvídavé dětské otázky jsou důležitým prvkem ve vývoji našeho myšlení a poznávání... Průběžně doplňujeme odpovědi na nejrůznější typy otázek, které mohou položit při katechezi děti mezi 8 - 11 lety.

S Marií a Ježíšem

S Marií a Ježíšem

Počet materiálů: 8

Katecheze jsou určeny pro děti ve věku 8 – 10 let, zvláště ty, kteří se chystají k přijetí Eucharistie. Ústřední postavou těchto lekcí je Maria pro svou mimořádnou blízkost Ježíši, důležitou roli v dějinách spásy a při zrození Církve. K tomu jsou také vybrána umělecká díla, která ukazují vždy jeden z aspektů života Panny Marie ve vztahu k jejímu Synu Ježíši. S Marií se tak zde setkáme od události zvěstování přes svatbu v Káni až po seslání Ducha svatého. Všechny události budeme moci vidět jako cestu k přijetí největšího daru – Eucharistie. 

Povoláni Bohem

Povoláni Bohem

Počet materiálů: 16

Cyklus šestnácti katechezí pro děti ve věku 9 - 11 let, který se věnuje naslouchání Božímu slovu, důvěře v Boží vedení, úloze pravidel v lidském životě, zvláště ve formě Desatera, liturgickému i mimoliturgickému slavení, to vše na příkladech některých starozákonních postav. 

Naplněný život

Naplněný život

Počet materiálů: 8

Soubor katechezí je určen pro starší děti I. stupně ZŠ. Základní téma: Plnost života nacházíme v postavách a událostech bible. Katecheze navazují na liturgickou dobu a každá z nich originálním způsobem zpracovává jedno z důležitých témat víry. Soubor obsahuje pracovní list v černobílé a barevné verzi.

Pouť do Svaté země

Pouť do Svaté země

Počet materiálů: 6

Tento cyklus katechezí bude vlastně poutí z Evropy do Svaté země v osmi etapách. Uvidíme Ježíše v zemi, kde se narodil, rostl, kázal, zemřel a vstal z mrtvých. Vše na těchto místech nám pomůže dostat se k Němu blíž. Ne nadarmo se Svaté zemi říká „páté evangelium“.

Nejen chlebem

Nejen chlebem

Počet materiálů: 8

Soubor katechezí pro děti od 9 do 12 let je zaměřen na hlavní téma „Chléb v evangeliu“ se zaměřením na chléb jako základní pokrm, eucharistii a Ježíše jako chléb. Každá z katechezí obsahuje výchozí úryvek z evangelia, výklad, připomenutí jedné části mše svaté navazující na hlavní téma a dva pracovní listy.

Povolání

Povolání

Počet materiálů: 8

Soubor katechezí pro děti od 9 do 12 let, v němž děti mohou objevovat povolání ke svatosti skrze základní aspekty křesťanské víry, ale také na příkladu několika postav Písma svatého. Každá katecheze je doplněna pracovním listem.

Ježíš nás vede

Ježíš nás vede

Počet materiálů: 8

Soubor katechezí je určen pro mladší děti II. stupně ZŠ. Základní téma: Ježíš nás vede po dobré a správné cestě. Katecheze navazují na liturgickou dobu a každá z nich je námět k uvažování nad Ježíšovým životem a jeho poselstvím. Každá katecheze je doplněná pracovním listem s aktivitou.

Skutky apoštolů

Skutky apoštolů

Počet materiálů: 8

Soubor katechezí je určen pro mladší děti II. stupně ZŠ. Základní téma: Příběhy prvokřesťanské komunity. Katecheze jsou sestaveny ze třech částí: 1. Vyprávění o událostech a hlavních postavách. 2. Pracovní list s navrženou aktivitou, 3. Slavení: společná modlitba jako odpověď na přijaté a slyšené slovo.

Společná cesta víry

Společná cesta víry

Počet materiálů: 8

Cyklus katechezí je určen především pro mladší děti druhého stupně ZŠ. Základní otázkou, kterou těchto osm katechezí řeší, je vliv nejrůznějších okolností na cestu víry každého z nás. Každé téma zahrnuje podněty k diskusi, pracovní list a návrhy několika aktivit.

Dary Ducha svatého

Dary Ducha svatého

Počet materiálů: 8

Cyklus osmi katechezí věnovaných tématu Duch svatý a jeho dary. Je určen pro děti staršího školního věku (6. - 9. třída). Katecheze obsahují úvodní aktivitu, příběhy k zamyšlení jako východisko k diskusi, pracovní listy a podněty k příslušným činnostem a návrhy závěrečných modliteb. 

Otče náš

Otče náš

Počet materiálů: 6

Osm témat tohoto cyklu pro starší školní věk se bude týkat modlitby Otče náš. Modlitba, kterou nás naučil Ježíš, je slavnostním prohlášením naší víry a připomíná nám základní kameny křesťanské vize života a světa.

Akce Batoh

Akce Batoh

Počet materiálů: 8

Osm katechezí je jakousi probírkou toho, co mají mladí lidé naskládáno v pomyslném „batohu“ své dosavadní zkušenosti. Soubor je určen pro mladé chystající se na biřmování a zahrnuje důležitá témata jako vztahy s rodiči i přáteli, lásku a v neposlední řadě i pozitivní i negativní vlivy okolí a jejich rozlišování.

Hledání Boha

Hledání Boha

Počet materiálů: 8

Cyklus osmi katechezí odpovídá věku jeho adresátů – dospívajících mladých lidí. Tento soubor neobsahuje primárně ucelené "předvařené" katecheze, ale spíše nápady, příběhy a nástroje, k nimž je možné přidat cokoliv, co právě daná skupina potřebuje a co by ji mohlo oslovit. Zároveň je možné tento cyklus použít jako část vzdálené přípravy na svátost biřmování.

Škola modlitby pro mladé dámy

Škola modlitby pro mladé dámy

Počet materiálů: 13

Soubor 28 setkání, které sjednocuje téma setkávání s Bohem, které ústí v modlitbu. Cyklus využívá kreativní metody a je vhodný nejen pro mládež (byl vytvořen pro skupinu dívek ve věku 15-17 let), ale i pro dospělé.

Sekce

Adresáti

Druh

TypVymazat filtry